Sava-Zaprešić

Izvor: Wiki-dveri

Skoči na: orijentacija, traži

Sadržaj

Opis područja

Približna granica područja
Lijeva obala rijeke Save uzvodno kod Zaprešića
Desna obala rijeke Save nizvodno kod Zaprešića
Lijeva obala rijeke Save nizvodno kod Zaprešića

Područje uz rijeku Savu između Podsuseda i Zaprešića zaštićeno je 1970. godine kao poseban ornitološki rezervat zbog svoje važnosti za ptice gnjezdarice i ptice selice. Također je 2007. godine uključeno u prijedlog Nacionalne ekološke mreže kao restauracijsko područje koje je potrebno obnoviti u sklopu budućih projekta uređenja rijeke Save.

Površina područja je 377,92 ha. Uključuje galeriju vrba, topola i johe, močvarne livade, brojne potoke, kanale, meandre i rukavce, prirodne riječne obale te muljevite i pjeskovite sprudove.

Područje je važno sačuvati jer je dosada u njemu zabilježeno 166 vrsta endemskih ptica: 93 recentne gnjezdarice, 107 migracijskih vrsta, 61 ptica zimovalica. Od toga su 33 vrste navedene na Dodatku I Direktive o pticama te u Crvenoj knjizi ptica Hrvatske: 31 gnjezdarica, 7 migratornih vrsta i 7 zimovalica. Neke od njih su: sokol grlaš, kulik slijepčić, prutka pjegavka, čukavica potrk, vodomar ribar, pčelarica žuta, pupavac božjak, plazica vuga, slavuj mali i grmuša pjegava. To je nacionalno važno područje za razmnožavanje male prutke (Actytis hypoleucos L.). Posebnu vrijednost ovog područja u europskim razmjerima predstavlja gniježđenje rijetke vrste ptice - plazice vuge (Remiz pendulinus L.).

Aktivnog upravljanja područjem nema te su stoga dragocjena riječna i močvarna staništa degradirana ili nestala, pogotovo riječne obale te muljeviti i pjeskoviti sprudovi. Zbog aktivnosti oko regulacija rijeke i izgradnje elektrane u gornjem toku Save, riječno se korito produbilo za 5-6 metara tijekom posljednjih 40 godina. Močvarna staništa su većinom isušena, osim za vrijeme visokih voda. Zbog svega navedenog, ornitološka vrijednost ovog područja značajno se snmanjila te je područje potrebno obnoviti. Planirana hidroelektrana predstavlja opasnost, ali također daje priliku za obnovu močvarnih staništa i izgradnju područja za ptice gnjezdarice.


Neke zanimljive ptice na području Save-Zaprešić

Krivokljuna prutka (Tringa nebularia L.)
Vodomar (Alcedo atthis L.)
Sjenica mošnjarka ili plazica vuga (Remiz pendulinus L.)
Mala prutka (Actytis hypoleucos L.)

SJENICA MOŠNJARKA ili PLAZICA VUGA (Remiz pendulinus L.)

Izgled: crna očna maska (kod ženke tanja), kestenjastosmeđi plašt, siva glava. Veličina: 10-11 cm, 8-11 grama. Raspon krila: do 20 cm. Prisustvo: selica – prisutna od ožujka do rujna. Stanište: vrbici i šipražja uz vodu. Prehrana: sitni insekti, manje sjemenje. Životna dob: do 5 godina. Obilježja/navike: dugotrajno građenje kupolastog gnijezda, primijećeno je da uništava gnijezda susjednih parova koji se gnijezde stotinjak metara dalje.


MALA PRUTKA (Actitis hypoleucos L.)

Izgled: sivosmećkasta leđa, svijetao trbuh, zelenkaste noge, spolovi slični. Veličina: 19-21 cm, 40-60 grama. Raspon krila: 32-35 cm. Prisustvo: skitalica – prisutna tijekom cijele godine. Stanište: područja uz vodu. Prehrana: insekti, ličinke. Životna dob: do 10 godina. Obilježja/navike: niski let iznad vode, njiše repom i glavom pri stajanju. Najčešća je prutka u Hrvatskoj.


KRIVOKLJUNA PRUTKA (Tringa nebularia L.)

Izgled: sivo-plav kljun lagano savinut nagore, svijetao istočkan trbuh, maslinaste noge, leđa istočkana smećkasto. Veličina: 30-35 cm, 140-270 grama. Raspon krila: 53-60 cm. Prisustvo: selica, kod nas prisutna najčešće tijekom seobe (zimuje u priobalju). Stanište: močvare i rijeke u blizini šume. Prehrana: insekti, ličinke (viđena dok guta žabu). Životna dob: do 10 godina. Obilježja/navike: dosta plašljiva, pri bijegu ispušta glasan uzvik.


VODOMAR (Alcedo atthis L.)

Izgled: ptica s iznimno sjajnim perjem, plavkasta leđa, kestenjasto-crven trbuh, bijelo grlo, crvene noge i kratak rep, ženka ima crvenkast donji dio kljuna. Veličina: 16-17 cm, 35-40 g. Raspon krila: 24-26 cm. Prisustvo: stanarica - prisutna tijekom cijele godine Stanište: uz rijeke, potoke, jezera i obale mora. Prehrana: manje ribe. Životna dob: do 10 godina. Obilježja/navike: brz nizak let, čeka ribu na niskoj grani iznad vode.


Galerija fotografija


Literatura

  • Ekološka mreža duž rijeke Save / urednica Jasminka Radović. Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2007.
  • Krnjeta, D. Ptice Hrvatske : ornitološki priručnik. Zagreb : Meridijani, 2003.
Osobni alati